Pelaksanaan pembelajaran hari Rabu, 14 Juli 2021.
1. Untuk kelas 8G dan 8H yang diampu Ibu Devi Mahardika D, S.Pd
materi dapat dibaca pada link :
2. Untuk kelas 8I dan 8J oleh Ibu Yumining, S.Pd
materi dapat dibaca pada link :